1. In 2017 is gestart met de boekhouding in Exact-Online. A en D heeft geholpen bij de

implementatie en met instructies voor degenen die de applicatie gebruiken. A en D kan meekijken.

2.     De stichting heeft over 2017 – zonder de tendersubsidie “diversiteit” à € 7.000 – een overschot van baten minus lasten van € 863. 3.     De subsidie voor “diversiteit” is in 2016 toegezegd i.k.v. de vrijwilligersactiviteiten Welzijn en Zorg 2016. Feitelijk is men in 2016 niet aan de uitvoering toegekomen. Er zijn bijeenkomsten geweest in 2017 en ook in 2018 en 2019 zullen er bijeenkomsten zijn in dat kader. De stichting heeft schriftelijk aan de gemeente gemeld dat de activiteiten doorlopen. Mondeling is door beleidsmedewerker Huub Kersten bevestigd dat de gemeente het goed vindt dat tenders over de jaargrenzen heen lopen. Op basis van de gerealiseerde en geplande bijeenkomsten wordt besloten de subsidie als volgt aan de jaren toe te rekenen:

a.     2017: € 2.000

b.     2018: € 3.000

c.     2019: € 2.000.

4.     Na afloop van het project moet er een inhoudelijk eindverslag bij de gemeente worden ingediend. Volgens de beschikking hoeft er geen financiële verantwoording te worden ingediend.

5.     In de boekhouding zullen aparte grootboekrekeningen worden gebruikt voor de specifieke projectkosten. Dit gaat niet zover dat personeelskosten van de stichting aan de projecten moeten worden toegerekend.

6.     Een nieuwe tender is aangevraagd.

7.     De financiële verantwoording voor wat betreft de gemeentelijke exploitatiesubsidie (die € 75.035 bedroeg) sluit, na de toerekening van de tendersubsidie, met en overschot van € 2.863. Het bestuur besluit deze verantwoording vast te stellen en in te dienen bij de gemeenten.

8.     In de loop van de zomer zal de jaarrekening van de stichting door A en D worden samengesteld en besproken.”