Beleidsplan:

Zoals beschreven in de statuten van de Stichting Kenniscentrum Emancipatie.

Doel

Artikel 2; lid 1

1. Het doel van de stichting is:

a. de persoonlijke en maatschappelijke positie van vrouwen versterken vanuit een actieve, open en kritische houding,

b. het bevorderen van de gelijkheid/gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen;

c. het organiseren van overleg en het bevorderen van de samenwerking tussen diverse (vrouwen)organisaties en (vrouwen)groeperingen en/of derden;

d. het ontwikkelen van activiteiten betrekking hebbende op gelijke kansen-thema's;

e. het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan gemeentelijke, provinciale en euregionale overheid, locale, regionale, landelijke en euregionale politici, beleidsmakers en/of media inzake gelijke kansen-thema's en emancipatie;

f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten

Artikel 2; lid 2

2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:

a. het beheren en exploiteren van een ontmoetings-, vergader- en werkcentrum;

b. het bieden van faciliteiten voor het gebruik van het onder a genoemde centrum aan (vrouwen)organisaties en/of aan derden;

c. het geven van voorlichting en verstrekken van documentatie aan en advisering van (vrouwen)organisaties en/of derden;

d. het ontwikkelen en organiseren van themagerichte bijeenkomsten;

e. het uitvoeren van projecten waaraan de individuele ontwikkeling en maatschappelijke participatie van vrouwen ten grondslag ligt;

f. het aangaan van samenwerkingsverbanden teneinde krachten te bundelen en/of expertise te delen.

Doelgroep

Het kenniscentrum helpt op dit moment een zeer diverse groep Maastrichtse en burgers uit het Heuvelland die willen werken aan het verbeteren van hun kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal. Deze burgers hebben veelal een taalachterstand doordat zij niet geboren zijn in Nederland, maar ook in Nederland geboren burgers worden geholpen.

Daarnaast bedient het kenniscentrum mensen die hun vaardigheid op het gebied van het gebruik van computers willen verbeteren.

Verder biedt het kenniscentrum ondersteuning aan iedereen met vragen op sociaal juridisch vlak.

Een derde groep Maastrichtse burgers en burgers uit het Heuvelland die bedient worden door het kenniscentrum, zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hierbij kan het gaan om mensen die middels vrijwilligerswerk hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. Maar ook mensen met een uitkering krijgen de kans om bij het kenniscentrum een participatiebaan in te vullen.

Een vierde groep vormen de vrijwilligers die ondersteuningslessen Nederlands bieden en andere cursussen geven en activiteiten binnen het kenniscentrum ondersteunen.

Activiteiten

Frequentie

Alle activiteiten die het kenniscentrum verricht worden dagelijks, wekelijks, twee wekelijks of maandelijks aangeboden tussen 10 en 14 uur op maandag tot en met vrijdag, gedurende 40 weken van het jaar, in de periode van augustus/september tot en met juni/juli, met een gemiddelde duur van 2 uur. De hoofdactiviteit van ondersteuningslessen Nederlands worden wekelijks door plus minus 120 mensen gevolgd.

Daarnaast zijn dagelijks rond de 15 vrijwilligers en medewerkers actief bezig met ondersteuningslessen geven en andere activiteiten tot instandhouding van het kenniscentrum.

Locatie

De activiteiten worden in de meeste gevallen aangeboden op de Franciscus Romanusweg 52 te Maastricht.