ANBI

Het Kenniscentrum Empowerment Maastricht / Heuvelland is een stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent onder meer dat u de mogelijkheid heeft om een schenking aan het KCEM fiscaal af te trekken. 

Naam

Stichting Kenniscentrum Emancipatie

Fiscaalnummer

8094.88.127

Contactgegevens

Franciscus Romanusweg 52, 6221 AH MAASTRICHT,

043 325 59 86, info@kcem.nl

Bestuurssamenstelling

Voorzitter    Mw.Dr. Roos-Marie Bal

Penningmeester     Dhr. Ferry Schippers

Lid    Dhr. Hans Schreurs

Visie 

Wij zien een samenleving die verandert en we zien dat deze veranderingen gelijktijdig op alle vlakken plaatsvinden:

 • economisch,

 • politiek,

 • financieel,

 • cultureel,

 • sociaal,

 • bestuurlijk,

 • in de media.

De gevolgen zijn direct waarneembaar op individueel niveau; verminderde financiële zekerheid en groeiende onzekerheid over:

 • de toekomst,

 • studiemogelijkheden,

 • zorgaanbieding en oudedagvoorziening,

 • wonen,

 • welstand en

 • veiligheid.

We zien dat de samenleving verandert, en we vinden dat de huidige veranderingen impuls kunnen geven aan een nieuwe samenleving, die meer dan ooit toegankelijk voor en eigendom van elk individu (met een proactieve attitude tot participatie) moet zijn. Gestuurd door:

 • kennis,

 • begrip,

 • acceptatie,

 • mentaliteit en

 • gedrag.

En gebaseerd op eigen kracht en verantwoordelijkheid.

Missie

Wij zien het als onze taak de eigen:

 • talenten,

 • kennis,

 • ervaring en

 • persoonlijkheid van een individu

te laten laten ontdekken, mee te helpen ontwikkelen en inzetbaar te maken binnen de eigen relatie, de straat, woonwijk en verder.

We zien het als onze taak Empowerment daarvoor als instrument in te zetten, met als ultiem doel proactieve participatie van mensen en cohesie in de samenleving. We zien het ook als onze taak cohesie in de samenleving te stimuleren en te bestendigen door verschillende generaties met elkaar in contact te brengen. Wij zetten daarvoor Jouderen in als instrument, want Jouderen is ‘Creëren van meerwaarde door te blijven delen’.

Beloningsbeleid

Bestuursleden zijn onbezoldigd, maar ontvangen een maandelijkse vergoeding voor gemaakte kosten voor werkzaamheden voor het KCEM.

Doelstellingen

 • de persoonlijke en maatschappelijke positie van vrouwen versterken vanuit een actieve, open en kritische houding;

 • het bevorderen van de gelijkheid/gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen;

 • het organiseren van overleg en het bevorderen van de samenwerking tussen diverse (vrouwen)organisaties en (vrouwen)groeperingen en/of derden;

 • het ontwikkelen van activiteiten betrekking hebbende op gelijke kansen-thema’s;

 • het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan gemeentelijke provinciale en euregionale overheid, locale, regionale, landelijke en euregionale politici, beleidsmakers en/of media inzake gelijke kansen-thema’s en emancipatie;

 • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Informatie

Het sociaal jaarverslag van de stichting : Jaarverslag-2017

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan :Beleidsplan

De laatste balans en staat van baten en lasten: Jaarrekening 2017

Toelichting 2017: Toelichting 2017

De laatste subsidieverantwoording: (balans en toelichting):Subsidieverantwoording 2017